top of page

 

           POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

ASSOCIACIÓ MAMI, MOVIMENT D'AJUDA AL MÓN DE L'INFANT, informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

 

I garanteix en tot moment l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de els drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ASSOCIACIÓ MAMI, MOVIMENT D'AJUDA AL MÓN DE L'INFANT

CIF: G25835810

Domicili: AV. DELS PAÏSOS CATALANS, 18 - 25243 EL PALAU D'ANGLESOLA (LLEIDA)

Registre d'associacions: 64030

Telèfon: 695957283

Correu electrònic: mundomamimundosoy@gmail.com

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l'Usuari són utilitzades amb diverses finalitats que s'enumeren a continuació:

 

Finalitat del tractament:                                                              Base jurídica per al tractament:

Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web............................* Interès legítim de la Societat per atendre els requeriments d'informació a través de la web.

                                                                                                         ............................* Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

* Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions........................* Consentiment prestatde manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

* Gestionar les incidències i el manteniment de la web........................................ ......* Interès legítim de la Societat.

 

 

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

 

Finalidad del tractament:                                                           Termini de conservació:

* Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web............................* Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la teva sol·licitud o petició.

* Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions........................* Tractarem les teves dades fins que et des de baixa.

* Gestionar les incidències i el manteniment de la web......................................... .....* Tractarem les vostres dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

 

 

DESTINATARIS DE LES DADES

Per complir les finalitats indicades a la present Política de Privadesa, cal que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens donen suport en els serveis que t'oferim (Encarregats de Tractament).

 

Els encarregats de tractament per a lexecució dun contracte o prestació dun servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

 

 

DRETS DELS USUARIS

L'usuari té dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les vostres dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per les quals van ser recollides.

 • Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades.

 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, cas en què es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.

 • Dret a la portabilitat de les vostres dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats. les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.

 • Dret a retirar el consentiment prestat.

 • Dret a reclamar davant de l'agència espanyola de protecció de dades.

 

L'Usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a l'adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del DNI o document equivalent, i especificant el dret que voleu exercir.

 

 

 

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals seran facilitades pel propi interessat de forma absolutament voluntària. Usuari, pot provocar la impossibilitat d'accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal, en aquest cas El Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

 

El Responsable us assegura la confidencialitat de les vostres dades personals i us garanteix la seguretat d'aquestes, adoptant les mesures necessàries per evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el consentiment previ del seu pare/mare i/o tutors legals.

 

Els Usuaris, introduint les seves dades als formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants.

 

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

 

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per prestar un servei òptim a l'Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita , lleial i transparent en relació amb linteressat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, totes i cadascuna de les persones, dades de les quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts.

 

La relació entre l'Usuari i el Responsable es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l'aplicació, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d'acord amb el dret.

 

                                                                               AVÍS LEGAL

 

 

TITULAR DE LA WEB            

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:

Empresa titular d'aquest web: ASSOCIACIÓ MAMI, MOVIMENT D'AJUDA AL MÓN DE L'INFANT

CIF: G25835810

Domicili: AV. DELS PAÏSOS CATALANS, 18 - 25243 EL PALAU D'ANGLESOLA (LLEIDA)

Registre d'associacions: 64030

Teléfono: 695957283     

Correu electrònic: mundomamimundosoy@gmail.com

 

OBJECTE

El Responsable posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i les normatives vigents en matèria de Protecció de Dades, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús del mateix.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

 

El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del Responsable.

 

RESPONSABILITAT

El Responsable s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

 

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari.

 

Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor, que permet el processament posterior de les dades per tal d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, el ordre de visites, punt d'accés, etc.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que El Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del Responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tot i això, El Responsable no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable es troba profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, el “RGPD”), i la normativa Llei orgànica 3 /2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, el “LOPDGDD”).

 

Així mateix, El Responsable informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el consentiment al tractament de les vostres dades amb fins comercials en cada moment.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del Responsable o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

 

Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l'autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

 

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, El Responsable compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

 

El Responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas ha de redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable.

 

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc el suport, patrocini o recomanació per la seva part.

 

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s'han inclòs les referències corresponents a l'autoria i la llicència corresponent.

 

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho per escrit o correu electrònic indicat a l'encapçalament.

 

SSL

El Responsable ha contractat per al vostre lloc web un certificat SSL ("Secure Sockets Layer").

 

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s'estigui transmetent, com ara des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïts per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

 

L'adreça del lloc web apareixerà de color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d'un servidor web al navegador de l'usuari.

POLÍTICA DE GALETES

Última revisió: 9 de març de 2020

1. Què és una galeta?

Una galeta és un petit arxiu compost de lletres i números que es descarrega a l'ordinador quan accedeix a determinats llocs web. En general, les galetes permeten que un lloc web reconegui l'ordinador de l'usuari.

El més important que heu de saber sobre les galetes que col·loca Wix és que us faciliten a l'usuari l'ús del nostre lloc web, ja que es registren, per exemple, les preferències relatives al lloc ia l'idioma.

2. Per què Wix utilitza galetes?

Utilitzem aquestes cookies i altres tecnologies similars per a diverses finalitats, entre les quals es compten:

 • Mantenir-lo connectat;

 • Mantenir les vostres preferències;

 • Prestar el servei que vostè va optar per rebre de nosaltres;

 • Entendre com utilitza el nostre lloc web;

 • Monitoritzar i analitzar el rendiment, l'operació i l'eficàcia per millorar la plataforma Wix;

 • Entendre i millorar limpacte que tenen les nostres campanyes de màrqueting;

 • Contribuir a la seguretat ia la protecció contra els fraus, així com a identificar i prevenir atacs cibernètics.

Les galetes que utilitza Wix.com són de dos tipus:

 • “Cookies d'origen”: són galetes que col·loca Wix.

 • “Cookies de tercers”: són galetes que col·loquen i utilitzen empreses externes sòcies de Wix.

És important assenyalar que Wix.com no pot tenir accés a les galetes de tercers; d'igual manera, altres organitzacions de tercers no poden tenir accés a les dades que registren les galetes que utilitzem al nostre lloc web. Wix no permet que tercers utilitzin les cookies per a cap altre fi que els que es descriuen a les següents seccions.

Durada:

Segons la seva funció, les galetes poden tenir diferents durades. Hi ha galetes de sessió i galetes persistents:

 1. Les galetes de sessió només duren el que dura la sessió en línia. Això implica que el navegador elimina aquestes galetes una vegada que tanqueu el vostre navegador.

 2. Les cookies persistents romanen al dispositiu després de tancar el navegador i duren el temps especificat a la galeta

Categories:

Les cookies que s'utilitzen al nostre lloc web es classifiquen en quatre categories:  

 1. Les cookies essencials, que us permeten desplaçar-vos a la web i utilitzar les funcions essencials, per exemple, les àrees segures i privades.

 2. Les galetes analítiques, que ens permeten comprendre com utilitza el nostre lloc web (per exemple, quines pàgines visita), per tal d'obtenir dades estadístiques sobre l'ús del nostre lloc web i millorar-lo mitjançant la identificació d'errors i problemes de rendiment.

 3. Les galetes funcionals, que s'utilitzen per recordar les seleccions dels usuaris per tal de millorar la seva experiència (per exemple, l'idioma).

 4. Les galetes de màrqueting, que s'utilitzen per recopilar informació sobre l'impacte que tenen les nostres campanyes de màrqueting als usuaris i als no usuaris.

3. Cookies de Wix - taula:

Feu clic aquí  per rebre informació sobre el tipus, les categories, el propòsit i la durada de les cookies que col·loquen tant Wix com els proveïdors de serveis externs.

4. Cookies a llocs web creats mitjançant la plataforma Wix

Si voleu obtenir més informació sobre les galetes que s'utilitzen en llocs web creats mitjançant la plataforma Wix, feu clic aquí.

5.  Les seves opcions

Podeu canviar la configuració de cookies a continuació:

Configuració de cookies

Cookies essencials

Aquestes galetes permeten una funcionalitat bàsica, com la seguretat i la gestió de la xarxa; així mateix, li donen accés a determinades característiques, com ara el perfil i les compres, els recursos exclusius per a membres i altres àrees del lloc web. Podeu desactivar aquestes galetes canviant la configuració del vostre navegador, però això pot afectar la manera com funciona el lloc web.

Galetes de màrqueting, d'anàlisi i altres

Per oferir-vos una experiència més personalitzada, us recomanem que activeu aquestes galetes. El nostre lloc web utilitza eines, entre les quals les galetes, per entendre com utilitza els serveis i per millorar la seva experiència i la rellevància de la nostra publicitat. Podeu canviar la vostra configuració de galetes en qualsevol moment basant-vos en la nostra Política de galetes.

Desa

 

 

Per obtenir més informació sobre les cookies, fins i tot com veure les cookies que s'han establert i entendre com administrar-les, eliminar-les i bloquejar-les, visiteu www.aboutcookies.org o https://www.allaboutcookies.org/es/.

D'altra banda, és possible impedir que el vostre navegador accepti cookies canviant la configuració de cookies del vostre navegador. Aquesta configuració sol trobar-se al menú “Opcions” o “Preferències” del vostre navegador.

Tingueu en compte que, si elimina les nostres galetes o desactiva les galetes o les tecnologies de seguiment a partir d'un moment donat, es pot impedir l'accés a determinades àrees o característiques dels nostres serveis, o també podria veure's afectada la seva experiència com a usuari.

Els següents enllaços poden ser-vos útils, o podeu utilitzar l'opció de “Ajuda” del vostre navegador.

Per rebutjar i impedir que Google Analytics utilitzi les vostres dades a tots els llocs web, consulteu les instruccions següents: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ca.

És possible que actualitzem aquesta Política de cookies en el futur. Us animem a consultar periòdicament aquesta pàgina per obtenir la informació més actualitzada sobre les cookies de Wix.com.

bottom of page